Archive for the ‘Rabinos falam sobre Shavuot’ Category

Rabinos falam sobre Shavuot

maio 25, 2012

Rab Yonatán D. Galed (Espanhol)

Rab Bentzy Shemtov(Espanhol)

Rab Manny Viñas (Espanhol)

Rav Natan menashe (Espanhol)